Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. 
MNHTT: Michiel Noback Heftruck Training / Techniek gevestigd te Emmeloord Kamer van Koophandel : 66924235
b. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met 
MNHTT onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan MNHTT een Opdracht heeft gegeven.
c. Opdracht: de opdracht van een Opdrachtgever aan 
MNHTT tot het verzorgen van een Cursus in welke vorm dan ook, alsmede de opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles in de ruimste zin des woords.
d. Cursus(sen): een door 
MNHTT verzorgde cursus, training, her- en bijscholing. Een cursus wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “in-company” of “open”.
e. Deelnemer: de particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een door 
MNHTT verzorgde Cursus.
f. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van onderwijs wordt aangegaan.
g. Onderwijsmateriaal: Cursus-, les- of instructiemateriaal, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van 
MNHTT en op alle door MNHTT gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien Opdrachtgever zorg draagt voor aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens 
MNHTT deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart MNHTT voor alle claims van Deelnemer, in het geval MNHTT jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor 
MNHTT eerst bindend nadat MNHTT deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden 
MNHTT slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door MNHTT zijn aanvaard of voor zover MNHTT feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van 
MNHTT, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door 
MNHTT vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle cursusprijzen en examengelden staan vermeld exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
4.2 Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Cursus korter of langer uitvallen dan door 
MNHTT was aangegeven. MNHTT heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. MNHTT informeert Opdrachtgever of Deelnemer over deze aanpassing.
4.3 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
Artikel 5. Levering, leveringstijd
5.1 Alle door 
MNHTT genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 
MNHTT is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien
MNHTT Emmeloord KvK 66924235
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen 
MNHTT en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Artikel 6. Betaling
6.1 Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
6.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.
6.4 Alle kosten die 
MNHTT moet maken voor incasso, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer.
6.5 
MNHTT heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor MNHTT van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door MNHTT is ontvangen.
6.6 De behaalde certificaten zullen pas dan worden opgemaakt en opgestuurd, nadat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.
Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal
7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door 
MNHTT verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.2 
MNHTT heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Cursusgeld onverlet.
7.3 Aan de hand van de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. 
MNHTT is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
7.4 Er worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld.
7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van 
MNHTT die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen.
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door 
MNHTT vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij MNHTT tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van het door 
MNHTT vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van enig Onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MNHTT niet toegestaan.
Artikel 9. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens
9.1 De aansprakelijkheid van 
MNHTT, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan MNHTT toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.2 
MNHTT aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.
9.3 Al het door 
MNHTT ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verbandhoudend met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan MNHTT op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. MNHTT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
9.4 In geval van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van Opdrachtgever ontvangen, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich
dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal 
MNHTT tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
9.5 
MNHTT verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door MNHTT niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan MNHTT ter beschikking gestelde gegevens zullen door MNHTT vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10. Annulering
10.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft 
MNHTT te allen tijde het recht een Cursus te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Annulering van een deelname aan een Cursus door Opdrachtgever of Deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:
In-company: Tenzij een Cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Cursus of Onderwijsmateriaal in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.
Open: Tot twee weken voor aanvang van de cursus is men voor verplaatsing of annulering van de cursus € 50,00 verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de Cursus wordt verplaatst of geannuleerd.
10.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.
Artikel 11. Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van 
MNHTT een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door 
MNHTT in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door MNHTT reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.
Indien de overmacht een bepaalde Cursusbijeenkomst betreft, zal 
MNHTT voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele Cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.
Artikel 12. Ontbinding
MNHTT kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden indien:
a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door 
MNHTT bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan 
MNHTT rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle met 
MNHTT gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zwolle, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat MNHTT zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.
ALGEMENE VOORWAARDEN MNHTT